Trivselregler och ordningsregler för allas trevnad

Trivsel- och ordningsregler för Brf Oväder 1
 
För vår gemensamma trivsel har styrelsen tagit fram följande regler och tips som ett stöd för oss alla att göra vårt boende ännu bättre.
 
Inledning
 
VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av dem som betalat sin insats. Vi lyder under flera lagar men främst regleras vår verksamhet av Bostadsrättslagen och av lagen om Ekonomiska föreningar. För dig som är hyresgäst i föreningen gäller hyreslagen.
 
VEM ÄGER DIN LÄGENHET?
Som medlem i föreningen äger du en andel av föreningens samlade tillgångar och skulder. Dessutom har du en nyttjanderätt till din lägenhet. Ägare till ”din” lägenhet är alltså BRF Oväder 1, d v s alla vi tillsammans som är medlemmar. Du disponerar dock "din" lägenhet helt själv och ansvarar för dess skötsel gentemot föreningens övriga medlemmar. Detta kan vara bra att tänka på då du t.ex. ska bygga om. Om du ska göra ombyggnader ska du därför alltid kontakta föreningens styrelse först. Läs mer om detta under punkt 16 nedan!
 
LÄGENHETERNA KÖPS ALLTID I BEFINTLIGT SKICK
Föreningen har inte rätt att använda föreningens pengar till att gynna enskild medlem genom att exempelvis renovera eller byta ut vitvaror i medlemmarnas bostadsrätter. Samtliga bostadsrättsinnehavare har övertagit sin bostadsrätt i befintligt skick. Utifrån detta skick har vi alla en skyldighet att vårda vår gemensamma egendom på bästa möjliga sätt.
 
VAD ÄR DET SOM STYR FÖRENINGEN?
Som grund för föreningens verksamhet ligger dess stadgar som styr både styrelsens men också stämmans olika mandat och ansvarsområden. Men framförallt reglerar stadgarna också dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen.
 
Föreningens högsta beslutande organ är den årliga föreningsstämman där vi bland annat väljer styrelse, godkänner eller underkänner den avgående styrelsens förvaltning av fastigheten både ekonomiskt och på annat sätt, samt tar upp andra viktiga frågor.
 
STYRELSENS ANSVAR
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.
 
MEDLEMMARNAS ANSVAR
Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens stadgar och ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!
 
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom dina gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och för föreningens hyresgäster.
 
VAD HÄNDER OM NÅGON INTE FÖLJER REGLERNA?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligaste fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.
 
TRIVSELREGLER FÖR BRF OVÄDER 1
 
1. OM ALLMÄN AKTSAMHET 
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset - tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i varje port.


2. OM SÄKERHET
a) Kontrollera alltid att ytterporten i entrén går i lås efter in-och utpassering. Detta gäller även cykelförråd och andra gemensamma utrymmen.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
d) Din lägenhet SKALL vara utrustad med brandvarnare.
e) Meddela grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från bostaden.

3. OM GEMENSAMMA KOSTNADER

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning, samt el och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla.


4. BALKONGER
Balkonger får inte användas för:
a) Skakning av mattor
b) Rökning - tänk på att röken från balkongen ofta drar rakt in i någon av grannlägenheternas öppna fönster eller balkongdörrar. Din egen lägenhet slipper röklukt men någon annan får den desto mer. Visa hänsyn. 
c) Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
d) För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningens styrelse och bygglov.
e) Inget får hänga utanför balkongerna som t ex blomlådor, parabolantenner etc.

5. MATNING AV FÅGLAR

Matning av fåglar är inte tillåten inom området på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.


6. TVÄTTSTUGA
Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Alla skall städa ordentligt efter sig efter nyttjande av tvättstugan. Det finns ett rum med städmaterial utanför tvättstugan.
OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.


7. CYKLAR, MOPEDER, BARNVAGNAR, ROLLATORER
a) Cyklar skall förvaras i de särskilda utrymmen som föreningen anvisar, i cykelrum och i cykelställ. Cyklar får inte placeras så att de hindrar framkomlighet i området.

b) Moped av alla olika slag (klass 1, 2 och el) och motorcyklar får ej parkeras i cykelrummet. Möjlighet att hyra parkering för moped (klass 1, 2 och el), samt MC finns i garaget.

c) På grund av att trapphus är utrymningsvägar och vägen för brandkår/sjukvårdspersonal att nå nödställda får inte barnvagnar, cyklar eller rollatorer eller annat förvaras i trapphusen. Detta gäller både våningsplan och vid trapporna.
d) Under perioden 1 december till och med den 31 mars ska cyklar förvaras i cykelrummet, istället för ute vid cykelställen. Detta p.g.a. att det ska gå att genomföra snöröjning. Alla cyklar ska märkas med namn.
e) Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrummet intill port 3 och port 5. Vid behov av tillträde till barnvagnsrummet kontakta styrelsen.

f) Barnvagnar och pulkor m.m. får inte förvaras i cykelrummet. 


8. GÅRDEN
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter lekens slut. Ett speciellt hus finns för förvaring av leksaker.
b) Särskild grillplats finns inom området. Var och en ansvarar för att rengöra grillen och området efter användning. Se till att glöden är släckt när du lämnar grillplatsen.
c) Parkering får endast ske på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på gården. På gården får du stanna endast för i och urlastning. Felparkerade bilar kan till parkeringsbolaget, se telefonnummer på skylt vid infarterna.

9. AVFALLSHANTERING, SOPHÄMTNING 
a) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Det är viktigt att tänka på att alla sopor paketeras väl i påsar och att de är väl förslutna och att inga skrymmande föremål kastas i sopnedkastet. Wellpappförpackningar, brädbitar från renovering av lägenhet, kattsand, etc som rent praktiskt är fullt möjliga att kasta i sopnedkastet riskerar att täppa till och medför höga kostnader för föreningen.
b) Glas, färgburkar och kemiska produkter, samt el- och elektronikavfall får inte slängas i sopnedkastet. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste kommunala miljöstation.
c) Tidningar slängs i gröna tunnan utanför port 5. Kuvert, kartong får ej slängas i denna tunna.

10. KÄLLARE OCH VIND
På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på därför avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

11. PARABOLANTENN
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.


12. HUSDJUR
Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i huset och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Rastning av husdjur inom föreningens trädgårdsområde (inklusive lekpark) är förbjudet.


13. STÖRNINGAR
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar!
Några exempel på vad lagen menar:
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t.ex. att tala för högt eller att skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TV:n på alltför högt.
b) Grannarna ska inte heller störas av oväsen från uteplatsen, balkongen eller från trappan på grund av besökare till lägenheten.
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följas från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Undvik därför att köra tvätt- och diskmaskin under denna tid.
Ska du ha fest så informera gärna grannarna i god tid före. Tänk även på att grannarna i granntrapphuset om du inte bor mot en av husets gavlar. OBS! Reglerna för störning gäller dock även om du meddelat grannarna.


14. ANDRAHANDSUTHYRNING
Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Uthyrningen är alltid personlig. Ny hyresgäst = Nytt tillstånd.
Andrahandshyresgästen skall alltid, skriftligt, avstå från sitt besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom att ansöka till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Ansökan skall vara godkänd hos hyresnämnden innan styrelsen eventuellt kommer att godkänna inflyttning.
Medlemmen kvarstår som ansvarig mot föreningen för alla skador eller obehag som hyresgästen och dennes gäster kan åsamka andra medlemmar och /eller föreningen.
Det krävs även beslut från styrelsen om du vill hyra ut din parkeringsplats i andra hand.


15. LÄGENHETSUNDERHÅLL
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Du svarar endast för underhåll av lägenhetens inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet.
Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas av dig framgår av föreningens stadgar. Dit räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
En särskild bostadsrättsförsäkring har tecknats för alla medlemmars lägenheter. Den särskilda bostadsrättsförsäkringen är den som hos privata försäkringsbolag kallas för t.ex. bostadsrättstillägg.
OBS! Var och en ansvarar för att skaffa en privat hemförsäkring. 
Bostadsrättsinnehavare har rätt att göra mindre förändringar i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att få utföra vissa byggnationer i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för godkännande i god tid innan du påbörjar en renovering!
Allt arbete med våtrum, rördragningar och elektricitet skall alltid utföras fackmannamässigt.
Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete.
OBS! För hyresgäster gäller hyreslagen.


16. OM ATT BETALA SINA AVGIFTER I TID
Bostadsrättslagen och hyreslagen är mycket sträng vad avser betalningstider av hyran/avgiften till föreningen.
För att minska risken för enskilt obehag vill vi här ge några exempel på vilka generella regler som gäller alla bostadsrättsföreningar och därför även brf Oväder 1.
a) Din rätt till nyttjanderätten av din lägenhet kan, enligt lagen, förverkas om du betalar din avgift endast en vecka för sent.
b) Från det att föreningens styrelse, via föreningens förvaltare, påmint/underrättat dig om att din avgift inte är betald har du tre veckor på dig att betala din avgift för att din nyttjanderätt inte skall upphöra.
Sker detta vid ett enstaka tillfälle påverkas inte ditt medlemskap. Skulle det dock upprepas att du betalar senare än en vecka för sent, men inom de tre veckorna, kan din nyttjanderätt ändå förverkas.
c) Självklart är du ursäktad om du kan visa att du t ex, på grund av sjukdom eller på grund av utlandsvistelse som förlängts utan din förskyllan, inte kan betala din avgift. Kontakta då föreningens styrelse.
d) Kontakta alltid styrelsen om du har svårigheter att betala din avgift. Det är bättre att föra en dialog än att "hålla sig undan".
e) Redan två veckor efter att du inte betalt din månadsavgift har föreningens styrelse skyldighet enligt bostadsrättslagen att till den, som innehar en pant i din lägenhet- din bank eller någon annan, meddela att du inte betalt din avgift. Detta kan leda till att dina lån sägs upp.

17. OM DU TÄNKER FLYTTA

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap, dvs läs igenom föreningens stadgar. Normalt föreligger inga problem vid ägarbyten, men det är alltid bäst att vara ordentligt påläst. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.


Dessa ordningsregler har antagits av styrelsen på sammanträde den 28/9 2020 och gäller från det datumet tills nya regler utdelats.